Apenpokken-Links?

monkeypox cartoon

5 Augustus 2022

Zou dit werkelijk aan de hand zijn? Is het mogelijk dat de zelf-benoemde linkse partijen, na hun volledige knieval voor het altaar der Covid-fraude, de dwaasheid van de apenpokken gaan omarmen als de volgende “pandemie”? De prille signalen zijn niet aanmoedigend. Zoals we eerder hebben benadrukt, of het SARS-CoV-2-virus nu wel of niet bestaat of zelfs ziekmakend, heeft Covid nooit een omvang bereikt dat zelfs maar lijkt op een pandemie, het was veeleer een politieke dekmantel van een poging het mondiale kapitalisme opnieuw in te stellen ten koste van de arbeidersklasse en van een heel aantal kleine bedrijven. Het was in feite een burgeroorlog, aangevoerd door de rijkste heersende klassen in de geschiedenis die was gericht tegen de arbeiders en de onderdrukten.[1] Elite politici, en een volgzame media in opdracht van mega-miljardairs, verkochten een nep vertelsel bewerende dat mensen dragers waren geworden van levensbedreigende ziekteverwekkers, en dat zou betekenen dat we ons moeten laten onderwerpen aan het voortdurend worden getest, gedrogeerd, bedekt en gecontroleerd.[2] Het feit dat deze politici zelf werden vrijgesteld van de gevaarlijke mRNA-injecties, die zoals ons werd voorgehouden “de enige uitweg uit de pandemie” zou zijn – op zichzelf gaf al aan hoe de vork in de steel zat. Miljoenen arbeiders werden ondertussen ontslagen omdat ze weigerden hun gezondheid in gevaar te brengen door de potentieel dodelijke vaccins te accepteren, terwijl de “ongevaccineerden” werden veroordeeld als eigenlijke ketters.

Apenpokken “noodsituatie”

Vrijwel alle zelfbenoemde “socialistische” partijen onderschreven en handhaafden met daadkracht de Covid hysterie, ongeacht eerder aanvaarde wetenschappelijke doctrines. Toch duurde het niet lang voordat ten minste één partij van “Covid Links” die eerste stap zette naar het nieuwe rijk van een “Apenpokken Links”. Niet lang nadat de directeur-generaal van de WereldGezondheidsOrganisatie (WHO) apenpokken had uitgeroepen tot een “noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang”[3], kwam de Socialist Equality Party (SEP) in actie door op fantasierijke wijze te verklaren dat eerdere isolatie en testen de “uitbraak” hadden kunnen voorkomen, terwijl de Directeur-Generaal van de WHO eveneens had erkend dat het vermeende Apenpox-virus zich vooral concentreerd onder mannen die seks hebben met mannen, vooral onder hen met meerdere partners.[4] Met andere woorden, als we de grenzen van geloofwaardigheid ver genoeg oprekken, is de Apenpokken dus een seksueel overdraagbare ziekte, wat geen rechtvaardiging kan wezen voor maatschappijbrede lockdowns en het stilleggen van hele economische sectoren. Toch wat betreft de SEP gaat er niets boven rationaliteit in naam van de “volksgezondheid”. Vorige week werden Australische scholen veroordeeld door de SEP voor het NIET opleggen van gezichtsmaskers aan kinderen, zogenaamd ter bescherming tegen Covid,[5] Geprononceerd ondanks een aantal medische professionals die adviseren tegen het verplichte masker dragen vanwege nadelige effecten zoals mogelijk permanente neurologische schade bij kinderen veroorzaakt door zuurstoftekort.[6]

Socialist Alternative (SAlt), dat zelfs overging tot het organiseren van contra-demonstraties tegen anti-vaccin mandaat bijeenkomsten gedekt door hun dekmantelgroep Campaign Against Racism and Fascism (!)[7], liepen nauwelijks een stap achter de SEP in hun veroordeling van Australische politici die opstonden voor het opheffen van gezichtsmasker mandaten.[8] Nogmaals, SAlt eist zelfs meer “Covid” beperkingen en mandaten voor dan waartoe de meest conservatieve kapitalistische politici bereid zijn te implementeren. Volgens SAlt, dat nogal betwistbaar zichzelf het luidest uitroept tot “Marxist”, zijn lockdowns, grenssluitingen, gezichtsmasker-mandaten, en vaccinatie-mandaten, waar de Big Pharma fabrikanten wettelijk voor worden gevrijwaard[9] – allemaal doodgewone maatregelen ten behoefte van de volksgezondheid! Arbeiders die hun baan verliezen, het verlies lijden van bewegingsvrijheid, thuis opgesloten zitten (indien een thuis beschikbaar – ondervraag maar de daklozen) bekrachtigd door middel van de gewapende macht van de staat – dat dit alles en nog veel meer ons wordt opgelegd in het belang van onze gezondheid – is wat SAlt ons wil doen geloven.

Als er één partij bestaat binnen Australisch Links die predikte tegen openlijke bondgenootschappen tussen arbeiders en politieke vertegenwoordigers van het kapitaal, dan was het wel het Trotskistisch Platform (TP). Echter al hun jarenlange preken over dit principe verdwenen van de ene dag op de andere met het verschijnen van Covid. Zodra lockdowns een onderdeel werden van deze helaas algemeen gangbaar geworden woordenschat, keerde TP zich in plaats daarvan tegen degenen die zelfs maar suggereerden dat de openlijk burgerlijke Arbeiders, Liberale en Groene politici wellicht niet de waarheid zouden vertellen tav Covid. Arbeiders die vermoedden dat gedwongen lockdowns en vaccinatie-mandaten wel eens onderdeel zouden kunnen uitmaken van een achterliggende motivatie aangevoerd door de klasse der elites werden ineens aangeduid als “extreem-rechts” – iets dat voor hen als iets heel nieuws moet zijn ontvangen. Zozeer omarmt TP de Covid ideologie der heersende klasse, dat men nu 2022 verklaart als het ergste jaar der pandemie, en dat er “honderdduizenden” slachtoffer zijn gevallen vanwege Long Covid !!![10] Men moge waarnemen de diepe ijdelheid van deze “Trotskyisten”, als enkel in naam.

Is Covid Erger Dan Ooit?

De Australische Stalinistische partijen deinzen er zelfs niet voor terug zich op één lijn te stellen met hun zogenaamde “Trotskistische” doodsvijanden wat betreft de Covid repressie. Eind mei verklaarde de Communistische Partij van Australië (CPA) nog zonder te blikken of te blozen dat Covid momenteel “erger is dan ooit”, met naar verluidt 40 doden per dag. Echter ter ondersteuning van dergelijke dramatische beweringen worden geen bronnen aangedragen, zoals in het geval van beweringen dat degenen die zich niet (kunnen) laten vaccineren een veel hoger opname percentage hebben in ziekenhuizen!![11] De CPA – in het beste geval nauwelijks te beschouwen als sociaal-democratisch – heeft van Covid gebruikt gemaakt om de Australische regering te overvleugelen, van af rechts. Fred Paterson, de enigste Communist ooit gekozen in een Australisch parlement[12], zou hen in zijn graf de rug toekeren. Hoewel Paterson lid was van de oorspronkelijke CPA (die zichzelf ophefte in 1991), blijkt hij zijn levensstrijd gewijd te hebben aan een partij die de handen ineenslaat met de machtigste vijanden van de arbeidende klassen na enkel de loutere benoeming van een virus. Toen Paterson voor het eerst werd gekozen in 1944, waren Communisten uit dikker hout gesneden.

De Australische Communistische Partij (ACP), een 2019 afsplitsing uit de CPA, zet tevens de geschiedenis van de arbeidersklasse bij de vuilnis, bewerende deze hoog te houden. Gedurende het eerste jaar van Covid hield de ACP zich stil, schijnbaar in afwachting van hun nog uit te werken standpunt. Echter toen hun standpunt bekend werd, pakte men de trofee voor de meest buitensporige bewering ooit. De ACP beweert dat het Howard Springs Covid-detentie centrum “ongelooflijk succesvol in de strijd tegen Covid-19” is geweest. Vervolgens komen zij met aanklachten aandraven tegen de federale regering en andere deelstaat-regeringen die het voorbeeld van het Northern Territory te traag zouden opvolgen, en dit verzinnen wij niet. De ACP, zwaaiende met hamer en sikkel spandoeken, ter aansporing van de arbeiders “hun gemeenschap te dienen” en hun trouw te verkondigen aan het “Marxisme-Leninisme”, eist niks minder dan dat de kapitalistische staat… de bouw en het beheer onderneemt van concentratiekampen! Wat is de meest pure bespotting van het Socialisme!

De Socialistische Alliantie (SAll) is sluwer, men ziet in dat de brede in- en uitvoering der Covid-lockdowns in de samenleving vrijwel universeel word veracht, en dus om hun steun te kunnen dekken word daarr op bedrieglijk wijze naar verwezen alsof er enkel sprake is van simpele “shutdowns [afsluitingen]”.[14] Doch net als hun linkse Covid-broeders functioneert men als een rechtse pressiegroep gericht op het beinvloeden van de regering, door niks minders op te eisen dan een door de staat aangevoerde voorlichtingscampagne over Covid met als doeleinde een hogere toename van derde en vierde boosters [prikken].[15] Deze “revolutionaire socialisten” schijnen auditie te doen voor posities als sleutel adviseurs in dienst van kapitalistische politici. Intussen zijn zij klaarblijkelijk geheel niet bewust van de toenemende berichtgeving over verwondingen en sterfgevallen in de opvolg periode van de Covid-injecties,[16] waarvan naar schatting slechts 10% of minder ooit wordt geregistreerd. En dan hebben we het nog niet eens over de super meevallende winsten[17] voor Big Pharma als gevolg van de door westerse regeringen opgelegde mandaten voor Covid-vaccinaties. Het lijkt er nogal op dat de SAll mega-miljardair bedrijven beschouwd als onze bondgenoten, zo lang dezen hip meedoen in de “strijd tegen Covid” !!!

De draad van Marxistische continuïteit, gebroken

Het Spartacistische Verbond (SV), en hun verschillende vertakkingen, blijft de bewering maken dat het draad van revolutionaire continuïteit enkel door hen word doorgetrokken, van Leon Trotsky naar James P. Cannon tot aan de dag van vandaag. Men kan echter betwisten of dit door hen tot in de 21ste eeuw wel word volgehouden, wij zouden eerder willen suggereren dat, hun capitulatie voor het Covid altaar, deze aanspraken op Marxistische continuïteit te niet deed vallen. Tot hun gedeeltelijke verdienste kwam de SL na ongeveer 12 maanden wel terug op hun steun voor de Covid lockdowns.[18] Maar zelfs hier dronk de SV nog steeds de wijn der bedrijfspropaganda op over een “pandemie” en de “noodzaak” voor vaccinaties. Dit pad liep uit tot een van de meest tegenstrijdige standpunten in de geschiedenis van Links. De SV verklaarde voorstander te zijn van vaccinatie-mandaten, maar was er zogenaamd op tegen wanneer deze werden toegepast als reden voor ontslag.[19] De miljoenen arbeiders die werden ontslagen wegens het weigeren van een Covid-prik – waaronder 99,9% waarschijnlijk niet-Marxisten – hadden de SV kunnen voorvertellen dat “Covid” word gebruikt als een versleten excuus voor massaontslagen.

Covid-Links heeft Marxistische economie 101 klaarblijkelijk onder aan het lijstje gezet. Kennelijk kan men zich niet voorstellen dat de kapitalistische klasse daadwerkelijk zou kunnen profiteren van de stilllegging van vele productie middelen, ondanks de duizenden voorbeelden van werkgevers die zich bezigde met het buitensluiten van arbeiders uit hun bedrijven ter onkostenbesparing op de arbeidskracht, d.w.z. op de lonen. Het grote bedrijfsleven kan zonder al teveel problemen het makkelijk volhouden vanaf zes of twaalf maanden tot zelfs een paar jaar, terwijl arbeiders het natuurlijk nauwelijks kunnen stellen zonder een maandelijks of twee-wekelijks inkomen. Inderdaad, Covid ging voornamelijk over de economische crisis van het kapitalisme.

De hoofdprijs voor de meest misantropische Covid positie mag beslist worden toegekend aan de Internationalist Group (IG). Zelfs hun SV-voorouders steunden de epische protestbeweging aangevoerd door Canadese vrachtwagenchauffeurs in oppositie tegen vaccin-mandaten, echter de IG bestempelde hen als “ultra-rechts en Fascisten”. Maar, het werd nog erger. Via hun dekmantel organisatie, de leraren Klassestrijd Educative Arbeiders Organisatie (Class Struggle Education Workers [CSEW]), hield de IG niettegenstaande hoog de eis dat er GEEN religieuze uitzonderingen mochten worden gemaakt wat betreft Covid-vaccinmandaten! [20] Uiteraard zijn Marxisten in meer dan het algemeen atheïstisch overtuigd, tegelijkertijd zijn we als revolutionaire socialisten gekant tegen het inbrengen van ook maar de geringste aanstoot gericht op die arbeiders die momenteel religieus zijn overtuigd. Het ten eerste blijven aandringen dat arbeiders een potentieel dodelijk vaccin in zich zouden moeten laten injecterenen wat in strijd is met hun diepgewortelde opvattingen – vraagt de vraag of de IG in de straat wil worden opgehangen?

De ‘Bolsjewistische’ tweelingzusters van de SL braken nieuwe records in het rangschikken van het Covid-narratief, dat was ingezet door hoogst geplaatste imperialistische apparatsjiks. De Internationale Bolsjewistische Tendens (IBT) beweerde dat de kapitalistische regeringen die lockdowns opdrongen, dit deden als onderdeel van een dolzinnige wedloop ter indamming van ‘een zeer dodelijk en besmettelijk virus’! Hun “revolutionaire” eisen omvatten; onbeperkt ziekteverlof en gratis testen van alle werknemers.[21] Dit, betekent niet alleen het opdrinken van het giftige Covid-drankje maar tevens het een op grote schaal inzuipen van de volledig burgerlijke covid-leugens.

De Bolsjewistische Tendens (BT) impliceerde dat de hoofdzonde der aanvoerders van mondiaal kapitalisme was dat dezen niet in staat waren te reagareren op een rationele en humane manier op de “Covid-19-uitbraak”, en vervolgens dus bezorgd over de reacties van arbeiders wat betreft eventuele toekomstige pandemieën. Men kan zich gaan afvragen, hoe kan de BT zich ook maar voorstellen te komen tot de beeindiging van werkgelegenheid, de weken of maanden lange opsluiting thuis, het op straat uitgevoerde terrorisme door politie en leger, en het moeten ondergaan van opgedrongen medicinale injecties op straffe van buitensluiting van de samenleving, als dat moet plaats vinden op rationele en humane wijze!

Voor een in ‘woorden en daden’ Links

Covid-repressie werd en wordt immer aangevoerd door een onheilige coalitie bestaande uit imperialisten, miljardairs, politici en top-bureaucraten binnen de vakbondsbeweging, die weer worden geassisteerd door een Lockdown/Covid/Apenpokken “Links”. Zoals al opgemerkt door sommige kritisie, strijd het Lockdown/Covid/Apenpokken Links woedend tegen de ene helft van de heersende klasse, terwijl anderzijds er word op aangedrongen dat de andere helft der elite ons zou kunnen redden. Verre van zich te gedragen als iets dat kan worden omschreven als Links, laat staan als socialistisch, transformeerde het Lockdown/Covid/Monkeypox Links zich op zijn best in laars likkende conservatieve hofnarren – en in het slechtste geval in gewillige gendarmes voor een afzichtelijk bio-fascistische staat. Ondanks dat velen van hen Marx uit het hoofd kunnen citeren, bij het eerste teken van een ernstige kapitalistische crisis, sluit men de handen ineen met de “liberale wereld orde” en verklaart effectief hunner trouw aan het imperialisme zelf. Hoewel het al maar al te waar bleek dat de voornaamste bondgenoot van de heersende klasse tijdens Covid was de verraderlijke vakbondsbureaucratie, ontblote het Lockdown/Covid/Monkeypox-Links zichzelf als dus als niets meer dan een stelletje sociaal-democraten.

Deze charlatans kunnen nauwelijks nog worden beschouwd als “Links”-zijnde. Ondanks dat de arbeidersklasse op een cruciaal moment zonder leiderschap kwam te staan, streden miljoenen heldhaftig tegen lockdowns en Covid-vertelsels, velen daaronder namen regelmatig actief deel in de vrijheidsbeweging. Wat is “pandemische” tirannie ging en gaat in de eerste plaats over de crisis van de kapitalistische wijze van productie en het onvermogen van de Westerse sectoren concurrentie te kunnen blijven aangaan met de onmetelijke socialistische economie van het Chinese vasteland, de militaire macht van Rusland, en die weer zijn verbonden met hun niet-imperialistische bondgenoten. Ook al dwingen de Chinese en Russische regeringen Covid-dictaten af, blijven dezen nog steeds het doelwit van het verandering van regimes politiek dat word aangevoerd door het imperialisme. De teweeg brenging van dit doeleinde vereist uiteindelijk een een wereldoorlog, waarnaar toe men werkt momenteel in Washington en Brussel. De proxy-oorlog met volmachtiging van de NAVO gericht tegen Rusland via Oekraïne en de nu tevens proxy-oorlog vanuit Washington gedirigeerd tegen China via Taiwan, zijn slechts verlengstukken van dezelfde crisis die Covid terreur tot stand heeft gebracht.

Echter, er is geen rede voor bevreesdheid binnen de arbeidersklasse voor een imperialisme dat zijn toevlucht moet nemen tot medisch Fascisme of tot verwoestende oorlogen in een wanhopige poging tot zelfredding. Dit toont enkel aan diens laatste stadia van verval. Op voorwaarde dat de arbeidersklasse politiek kan en gaat breken met alle vormen van nep-linksisme, en werkelijk overgaat tot het smeden van partijen gebaseerd op het authentieke Marxisme van Lenin en Trotsky, zullen miljoenen arbeiders bereidbaarheid voortbrengen een einde te maken aan de kapitalistische chaos en een pad te banen naar een rechtvaardig, egalitair en socialistisch nieuw begin.

ARBEIDERSBOND

www.redfireonine.com

E:workersleague@redfireonline.com

[1] https://redfireonline.com/2022/05/07/covid-and-the-blurred-line-between-democracy-and-fascism/ (02-08-2022)

[2] https://notrickszone.com/2020/10/04/international-lawyer-takes-aim-at-big-pharma-big-tech-covid-lockdown-crime-against-humanity/ (02-08-2022)

[3] https://www.nbcnews.com/health/health-news/monkeypox-who-international-public-health-emergency-rcna39083 (02-08-2022)

[4] www.wsws.org/en/articles/2022/07/25/bcgm-j25.html (02-08-2022)

[5] www.wsws.org/en/articles/2022/07/30/amqm-j30.html (02-08-2022)

[6] https://www.sott.net/article/442455-German-Neurologist-Warns-Against-Wearing-Facemasks-Oxygen-Deprivation-Causes-Permanent-Neurological-Damage# (02-08-2022)

[7] https://www.carf.melbourne/news/2021-10/protest-oppose-anti-vax-far-right (02-08-2022)

[8] www.redflag.org.au/article/labors-pandemic (02-08-2022)

[9] https://childrenshealthdefense.org/defender/leaked-document-terms-pfizers-international-vaccine-agreements/ (02-08-2022)

[10] www.trotskyistplatform.com/reverse-the-plunge-in-working-class-peoples-living-standards/ (02-08-2022)

[11] www.cpa.org.au/guardian/issue-2008/covid-19-is-worse-than-ever-in-australia/ (02-08-2022)

[12] www.robpyne.com.au/fred-paterson/ (02-08-2022)

[13] www.auscp.org.au/publications/capitalism-and-australias-response-to-covid-19/ (02-08-2022)

[14] https://www.greenleft.org.au/content/second-wave-shutdowns-highlight-need-pandemic-leave (03-08-2022)

[15] www.greenleft.org.au/content/covid-19-restore-isolation-leave-boost-public-health-measures (03-08-2022)

[16] https://openvaers.com/covid-data/mortality (03-08-2022)

[17] https://actionaid.org/news/2021/pharmaceutical-companies-reaping-immoral-profits-covid-vaccines-yet-paying-low-tax-rates (03-08-2022)

[18] www.icl-fi.org/english/esp/2021-04-lockdown.html (03-08-2022)

[19] www.spartacist.org/english/esp/2022-truckers/ (03-08-2022)

[20] www.internationalist.org/fascistic-forces-lead-anti-vaccine-protests-2204.html (03-08-2022)

[21] www.bolshevik.org/statements/ibt_20200318_covid19.html (03-08-2022)

[22] www.bolsheviktendency.org/2020/04/11/covid-19-a-geo-political-watershed/ (03-08-2022)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s