Internationale Dag Der Arbeid 2022: Voor Een Arbeidersoffensief!

Declaratie Der Arbeidersbond

De Dag der Arbeid als altijd op 1 Mei – als de internationale dag van de arbeidersklasse – komt op een cruciaal moment in de geschiedenis. De gruweldaden van het kapitalisme sinds maart 2020, zijn meer dan overduidelijk geworden toen wereldwijde heersende klassen de aanval hadden ingezet op de arbeidende bevolkingen onder het mom van een vermeende “Covid-pandemie”. Gedurende twee jaar werden er opgelegd door wereldregeringen (helaas inclusief de regeringen van gedeformeerde arbeidersstaten zoals de Volksrepubliek China), in verschillende mate, wat waren meedogenloze lockdowns, gezichtsmaskermandaten vergezeld door een duizelingwekkende reeks “regels”. Hoewel een gedeelte van deze repressie in verschillende landen is opgeheven, worden vele arbeiders nog steeds onderworpen aan wellichtwel het allerergste aspect, die der vaccin mandaten. Een vaccin-mandaat – in andere woorden, neem een experimenteel en mogelijk dodelijk vaccin of verlies je werkgelegenheid – kan zeker beschouwd worden als de breedste aanval ooit ingezet op de arbeidersklasse. Zonder rekeningen en eten op tafel te kunnen betalen worden de arbeiders, en hen van hun afhankelijk, hun bestaanszekerheid ontnomen. Het recht op levensonderhoud van de welvaart-creerende meerderheidsbevolking mag niet worden onderworpen aan het gedwongen ondergaan van een enkele tot meerdere zulke injecties die indien geaccepteerd ernstig risico met zich mee kunnen brengen.

COVID

Of het SARS-CoV-2-virus al dan niet werkelijk bestaat en of Covid-19 in feite een te onderscheiden ziekte op zich is, er is geen enkele medische of wetenschappelijke rechtvaardiging voor de in onze strot opgedrongen maatregelen. In plaats daarvan word de Covid ‘pandemie’ misbruikt door politici ter oorlogvoering op de arbeidende bevolkingen in een vergeefse poging het productiesysteem overeind te kunnen houden in behoud van eigen winstbelangen. Door het gebruikmaken van het excuus van Covid, verloren miljoenen arbeiders hun baan en werden ze geslingerd op de vuilnishoop van werkloosheid. Door middel van deze lockdowns werden arbeiders die geen misdaad hadden gepleegd – onderworpen aan huisarrest! De vrijheid zich in het openbaar vrij te kunnen bewegen werd afgeschaft, en de vrijheid van meningsuiting en van vergadering werden tevens afgeschaft, onder mom van de meest armzalige voorwendselen. Zonder toegang tot democratische basisrechten kunnen arbeiders zichzelf niet verdedigen, noch hun klasse en vakbondsbeweging. Het opleggen van vaccin-paspoorten wijst zelfs naar wat is het initiëren van fascistische apartheid. Het is nog steeds het geval in sommige landen dat arbeiders toegang kunnen worden geweigerd tot behandeling in ziekenhuizen en voor de nodige operaties als men niet is geïnjecteerd met de gevaarlijke mRNA-“vaccins”, tevens mogen nog steeds vele arbeiders niet internationale op reis gaan indien “niet ingeënt”. Deze twee-ledige samenleving is volkomen onaanvaardbaar waarvan methodisch misbruikt word gemaakt door de kapitalistische elite ter verdere onderverdeling van de arbeidersklasse, dat dus onder en tegen zichzelf word opgehitst en opgesplitst.


Arbeiders hebben geen bezwaar tegen rationele en wetenschappelijk verantwoorde veiligheidsmaatregelen, in tegendeel. Doch tot een werkelijke rechtvaardiging van de de lockdowns, gezichtsmaskers en vaccin-mandaten is men NOOIT gekomen, noch mochten er zelfs twijfels worden uitgesproken door afwijkende doch gekwalificeerde professionals. Het aantal ernstige bijwerkingen en sterfgevallen, vanwege de Covid-vaccin, overschrijden de drempel van de definitie van genocide. Voor de onmiddelijke halte van de Covid-injectie campagne! De arbeidersklasse moet de strijd gaan aangaan voor de totale en permanente afschaffing van de vaccin-paspoorten en dergelijke maatregelen! Voor de opheffing van alle Covid-beperkingen en maatregelen. Voor het recht op volledige bewegingsvrijheid van de arbeidersklasse, en voor het recht op werk. Het platleggen van de economie gebaseerd op false redenen mag niet worden getolereerd. Nooit meer lockdowns! Alle Covid “quarantaine-centra” (concentratiekampen) waar dan ook moeten onmiddellijk worden afgebroken. Er mag absoluut geen discriminatie plaats vinden gericht op de “niet-gevaccineerde” arbeiders, op werk of in de samenleving. Zolang een soortgelijk apartheid-discriminatie voortbestaat, zullen de rechten der arbeiders voortdurend wordenvertrapt. Ter verdediging van de volledige burgerrechten in de gehele samenleving van vaccin-vrije burgers!

IMPERIALISTISCHE OORLOG

Als verlengstuk van de “Covid”-oorlog die word gericht op hun ‘eigen’ arbeidersklassen, zijn de Westerse mogendheden een oorlog begonnen tegen Rusland dmv van de Oekraïne als hun proxy state. De NAVO-regeringen, aangevoerd door de VS en de EU, kunnen volledig verantwoordelijk worden gesteld voor het huidige conflict. Rusland voert niet meer dan een defensieve oorlog die het moet ondernemen, of anders te worden omvergeworpen en vernietigd. Door de arbeidersklasse kan aan de Russische regering geen politieke steun worden verleend, echter wat wel moet worden verdedigd door het internationale proletariaat zijn de militaire acties van Rusland die zich richten tegen tegen expliciete nazi-regimenten en een Oekraïense marionetten-regering bezield met bewondering voor Washington en Londen. Zo niet, zullen het VS en het EU-imperialisme, gesteund door junior imperialistische bondgenoten zoals Australië, Canada en de Nederlanden, blijven voortgaan met oorlogvoering tegen Rusland (via Oekraïne), met als daarop volgende doelwit de Volks Republiek China (via Taiwan). Elk van deze door het Westen uitgelokte conflicten brengt het extreme gevaar met zich mee van een catastrofale nucleaire oorlog. Daaraan toevoegend, zorgen de westerse economische sancties gericht op Rusland, enkel voor het opdrijven van de kosten van het levensonderhoud, vooral die van de Europese en Amerikaanse arbeidersklassen. Inflatie was al een nijpend probleem voor menige jaren vóór de uitbraak van de Covid-lockdowns en van de provocaties van de NAVO tegen Rusland, maar blijkt nu echter als een werkelijk probleem. Ongehoorde voedseltekorten kunnen gaan ontstaan in het Westen. Voor de opheffing van alle economische sancties tegen Rusland!

WEG MET KAPITALISME

De afgelopen laatste twee jaar hebben ontbloot de meest overduidelijke indicaties – indien nog nodig – dat het kapitalisme (privé-eigendom van de productiemiddelen die in dienst van privé-winst worden geëxploiteerd) is niet alleen historisch achterhaald, maar blijkt nu een meest verschrikkelijke bedreiging voor het voortbestaan der arbeidersklasse zelf. Het “Medisch” Fascisme en de imperialistische oorlogen betekenen maar twee van de huidige offensieven der kapitalisten. In antwoord daarop moet er worden samen gekomen tot het ondernemen van een arbeidersoffensief. Ten eerste zou er door de arbeidersklasse moeten worden opgeeist en gevochten voor een algehele 10% loonsverhoging in alle sectoren voor alle en iedere arbeider, ongeacht huidige contracten en overeenkomsten. Na de drastische aanslag twee jaar lang op de bestaanszekerheid der arbeidersklasse vanwege een economie, gedeeltelijk vernietigt dmv lockdowns en nu dmv de gevolgen van een nieuwe imperialistische oorlog, zou z’n verhoging in inkomen slechts een eerste stap betekenen naar het herstellen van de al reeds vele geleden verliezen. Deze eis moet worden hoog gehouden en bevochten binnen alle vakbonden, in alle bedrijven, in de publieke en private sectoren – en vooral op internationaal niveau.

Het valt begrijpen dat voor veel arbeiders begrippen zoals ‘kapitalisme’ en ‘imperialisme’ zich kunnen presenteren als abstracties, want arbeiders worden niet dagelijks geconfronteerd met deze termen, maar waar ze echter constant wel mee te maken hebben, zijn de agenten daarvan. De hoofdagenten van het kapitaal bestaan voornamelijk uit conservatief-ingestelde vakbondsbureaucraten – waaronder de velen die zich ten schande hebben gesteld als openlijke assistenten in het opdringen van vaccin-mandaten die in strijd zijn met de belangen van hun eigen leden en die van de arbeidersklasse in het algemeen. Dit verraad heeft in sommige gevallen geleid tot de oprichting van alternatieve vakbonden. Waar mogelijk moeten arbeiders meedoen aan de opbouw van deze nieuwe vakbonden OF toch binnen de oude vakbonden blijven werken en de vervanging te ondernemen van die ambtenaren gezien hun feitelijke en onuitsprekelijke verraad. Deze verraderlijke functionarissen bij elke stap werden en worden bijgestaan door vele zogenaamde “socialistische” partijen die open en bloot hebben gecapituleerd voor het altaar van de weldadige kapitalistische staat, tot een dergelijk mate dat sommigen van hen zelfs meer Covid-repressie zijn gaan opeisen dan de heersende klasse zelf bereid is te ondernemen.

De striid voor verwijdering en vervanging van de verstarde bureaucratie van de vakbondsbeweging heeft een directe verbintenis met het smeden van onvervalste Marxistische voorhoedepartijen. Een bonafide pro-arbeidersleiderschap, bereid een klasse-verdediging op te werpen gericht tegen ALLE kapitalistische offensieven, kan en zal bereiken miljoenen arbeiders die nu klaar staan te strijden voor die nieuwe samenleving. Het kapitalisme zal beven tegenover die arbeiderspartijen die strijden voor economieën in staatseigendom.

ArbeidersBond-NL

www.redfireonline.com
E: workersleague@redfireonline.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s